Persoonsgegevens

ONZE ENGAGEMENTEN, VAN SPORTER TOT SPORTER

Je gegevens worden niet verhuurd of overgedragen

Je gegevens (dat wil zeggen: alles wat je ons toevertrouwt …) zijn uitsluitend bestemd voor DECATHLON Verzekeringen. We verbinden ons ertoe om deze gegevens nooit te verkopen of te verhuren. Dit is heel belangrijk voor ons. Als we op onderaannemers vertrouwen, handelen die uitsluitend voor onze rekening en in overeenstemming met onze instructies.

We zijn transparant over alle gegevens die op jou betrekking hebben

Op deze pagina vindt je op welke verschillende manieren jouw persoonlijke gegevens behandeld kunnen worden. Waar, wanneer, hoe en waarom we jouw gegevens verwerken en ook wat je rechten zijn.

Een communicatie aangepast aan het beheer van jouw dossiers

We zijn allemaal gepassioneerde sportbeoefenaars en wij stellen ons tot doel je zo goed mogelijk te begeleiden bij jouw sportactiviteiten en jouw productkeuze. Daarom gaan we voor een aangepaste communicatie.

HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?

BEHEER VAN JE GEGEVENS

DECATHLON VERZEKERINGEN

Verwerkingsverantwoordelijke
De gegevens die je ons toevertrouwt, worden verwerkt door OGEA SAS, 4 boulevard de Mons te 59650 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk, in haar hoedanigheid van verwerker. De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

  • AIG voor de dekkingen breuk, diefstal en annulatie
  • ALLIANZ voor de dekking bijstand
  • DECATHLON voor je klantenaccount
Verwerkte gegevens
We verwerken alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het door jou ondertekende verzekeringscontract: je e-mailadres, geboortedatum, je naam en voornaam, je postadres, een telefoonnr. en je verzekerde producten.
Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Je gegevens zullen verwijderd worden 10 jaar na afloop van je contract.
Jouw rechten
Je mag altijd vragen om je persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren of zelfs te schrappen. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook vragen om je gegevens door te spelen aan een andere entiteit dan OGEA (Decathlon Verzekeringen). Het enige wat je hiervoor moet doen, is een e-mail sturen naar Jean-Pierre, op het volgende adres: [email protected]
Bestemming van de gegevens
Je gegevens zijn bestemd voor het team van Decathlon Verzekeringen (OGEA SAS). Ook technische onderaannemers die instaan voor het hosten van gegevens of het gebruik van een softwareoplossing, kunnen jouw persoonsgegevens verwerken. Hun toegang tot jouw gegevens wordt strikt bepaald door OGEA SAS. Zij kunnen je gegevens enkel en alleen gebruiken om hun diensten te leveren.
Overdracht buiten de EU
Jouw persoonsgegevens blijven binnen de EU en we stellen alles in het werk om ze te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren.
Meer informatie over de overdracht van gegevens
Wettelijke grondslag van de verwerking
We ontfermen ons over het beheer van de verzekeringsproducten die je bij OGEA SAS afsloot. In juridische termen wordt dit een contract genoemd. Om dit contract dat ons aan elkaar bindt, te vervullen, moeten we je persoonsgegevens verwerken.
Volledig geautomatiseerde profilering of besluitvorming waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn of die jou wezenlijk treffen
Het beheer van jouw verzekeringscontracten vormt niet het voorwerp van een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming.

 

BEHEER VAN COOKIES

Weet je wat cookies zijn? Dat zijn bestanden die op je computer of smartphone worden geïnstalleerd. Ze stellen ons in staat om informatie over je browsegedrag op onze websites en mobiele applicaties op te slaan. Deze cookies dienen verschillende doelen. Een korte toelichting…

DE COOKIES DIE DOOR DECATHLON VERZEKERINGEN WORDEN GEPLAATST EN GEBRUIKT:

Functionele cookies: met deze cookies kan je tijdens het browsen de belangrijkste functies van de site gebruiken, zoals het beheer van je winkelwagentje of het behoud van je identificatie.

GOED OM TE WETEN

MEER INFORMATIE OVER DE OVERDRACHT

Wist je dit? Een deel van je gegevens kan overgedragen worden buiten de Europese Unie. Wees echter gerust, dergelijke overdracht worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verricht. Een korte toelichting…

Waarom worden je gegevens soms overgedragen?

Je gebruikt je DECATHLON-account voor het beheer van je verzekeringen. De gegevens van je klantenaccount worden door DECATHLON beheerd.

De overdracht van je gegevens buiten de Europese Unie kan voornamelijk worden toegeschreven aan de plaats waar onze onderaannemers gevestigd zijn.

Om je een dienstverlening van de best mogelijke kwaliteit aan te bieden, hebben we namelijk besloten om bepaalde activiteiten uit te besteden aan gespecialiseerde dienstverleners met echte expertise in hun domein (Een voorbeeld? Hosting). En sommige van die dienstverleners zijn buiten de Europese Unie gevestigd.

Hoe wordt een dergelijke gegevensoverdracht geregeld?

Het maakt niet uit in welk land de onderaannemers precies gevestigd zijn; we selecteren ze altijd met de grootst mogelijke zorg. Vooral wanneer het gaat om de manier waarop jouw gegevens worden beveiligd. Deze onderaannemers handelen enkel op instructie van DECATHLON en gebruiken je gegevens nooit voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de diensten die we aan hen toevertrouwen. Er wordt systematisch een contract afgesloten tussen DECATHLON en de geselecteerde onderaannemers.

Als onze dienstverleners buiten de Europese Unie gevestigd zijn, gaan we terdege na of het wettelijke kader in het betrokken land een voldoende hoog beveiligingsniveau biedt. De lijst van deze landen vind je hier: https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

Als dit niet mogelijk is, zullen we deze overdrachten beheren door middel van passende juridische mechanismen, waaronder de ondertekening van aanvullende contractuele clausules die specifiek zijn voorzien voor dit type overdracht of zelfcertificering bij het Privacyschild (dat enkel van toepassing is voor dienstverleners die gevestigd zijn in de Verenigde Staten). 
https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield

Hoe weet je of jouw gegevens worden overgedragen?

Als je wilt weten of jouw gegevens worden overgedragen, ga je naar de rubriek “Overdracht buiten de EU” in de beschrijving van de verwerking die op de betrokken gegevens van toepassing is.

Welke gegevens worden er niet overgedragen?

Jouw gegevens eigen aan de contracten en schadegevallen worden niet buiten de EU overgedragen. Dan hebben we het concreet over :

  • Jouw contractgegevens: nummer, garanties, verzekerd materiaal, begunstigden, contractbeheergegevens, e-mailcommunicatie, documenten gebruikt in het kader van het beheer van jouw contracten
  • Jouw schadegevalgegevens: formulier waarmee schadegeval aangegeven werd, gegevens in verband met het beheer, opvolgingsdossiers, e-mailcommunicatie, documenten gebruikt in het kader van het beheer van jouw schadegevallen
JOUW RECHTEN

Het feit dat je ons jouw gegevens toevertrouwt betekent niet dat je de controle erover verliest, integendeel! Een woordje uitleg…

Je hebt verschillende rechten. Sommigen daarvan zijn van toepassing op elke vorm van verwerking van je gegevens, andere zijn afhankelijk van het type verwerking dat wordt uitgevoerd en, meer in het bijzonder, van de juridische grondslag waarop ze zijn gebaseerd (contract, wettelijke verplichting, toestemming, wettig belang, enz.).

Hieronder vind je een korte beschrijving van deze rechten en de modaliteiten van hun toepassing.

Om precies te weten welke rechten van toepassing zijn op een bepaalde verwerking van je gegevens, ga je naar de rubriek “Jouw rechten” in de beschrijving van de verwerking die op de betrokken gegevens van toepassing is.

Het recht op toegang :

Dit recht geeft je de mogelijkheid om ons vragen te stellen over de manier waarop jouw gegevens worden behandeld (welke soort gegevens, reden van de verwerking, enz.). Het biedt je ook de mogelijkheid om een kopie op te vragen van alle gegevens die betrekking hebben op jou. Dit recht is van toepassing ongeacht de wettelijke grondslag van de verwerking.

Het recht tot wijziging:

Een verhuis, een huwelijk, een nieuwe sport, … er zijn heel wat denkbare situaties die ertoe kunnen leiden dat je jouw gegevens bijwerkt. Dat is precies waar het recht tot wijziging voor dient. Dit recht is van toepassing ongeacht de wettelijke grondslag van de verwerking.

Het recht van bezwaar:

Dit is het recht om “nee” te zeggen, het recht om niet te worden opgenomen in een bepaalde gegevensverwerking of om daar niet langer in te worden opgenomen. Dit recht is van toepassing wanneer de behandeling gebaseerd is op het “wettige belang” van Decathlon, op voorwaarde dat dit belang niet “dwingend” is.

Het recht op wissing :

Dit is het recht om te worden vergeten … en dat is een heel normaal recht. Decathlon heeft geen enkele reden om jouw gegevens langer te bewaren dan echt noodzakelijk is. Alle gegevens over jou worden dus automatisch verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die wordt vermeld op het moment waarop we je gegevens verzamelen.

Wanneer voor de verwerking van je gegevens jouw toestemming nodig is of wanneer die verwerking gebeurt op basis van het wettige (niet-dwingende) belang van Decathlon, dan kan je vragen dat jouw gegevens vroeger worden verwijderd. Hoe? Het enige wat je moet doen, is aangeven dat je jouw toestemming wil intrekken of dat je gebruik wil maken van jouw recht om zich tegen de verwerking te verzetten.

Het recht op overdraagbaarheid:

Dit recht geeft je de mogelijkheid om te vragen dat gegevens die op jou betrekking hebben aan jou worden overgemaakt, op voorwaarde dat de verwerking ervan onderworpen is aan jouw toestemming of aan een contractuele relatie. Wat is het verschil met het recht op toegang? We zijn verplicht om jou de gegevens te bezorgen in een formaat dat technisch kan worden gebruikt door jezelf of door een andere entiteit dan Decathlon.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren op een van de volgende adressen :
-per e-mail : [email protected].
-per post : Decathlon – protection des données personnelles – 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Om je vraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, hebben we de volgende gegevens nodig :
– de verwerking(en) waarop je vraag betrekking heeft;
– het recht dat/de rechten die je wilt uitoefenen;
– een kopie van je identiteitsbewijs (deze gegevens worden gebruikt om te verifiëren of de aanvrager wel degelijk de persoon is op wie de verwerking betrekking heeft).

 

Als je, ondanks onze inspanningen toch van mening bent dat je rechten niet werden gerespecteerd, dan heb je altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de CNIL : https://www.cnil.fr/fr/agir

ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De manier waarom we jouw gegevens verwerken, laat je niet koud … en dat is ook niet meer dan normaal!

Door me als Functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, vertrouwde DECATHLON mij de opdracht toe om erop toe te zien dat we bij het uitoefenen van onze commerciële activiteit geen inbreuken plegen op jouw rechten en privacy. Ik stel dan ook alles in het werk om deze opdracht met trots en met de nodige nederigheid te vervullen.

Een vraag, een opmerking, een bezorgdheid, …? Ik sta voor je klaar!

Jean Pierre, Functionaris voor gegevensbescherming bij Decathlon.

Contact : [email protected]