Algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.verzekeringen.decathlon.be

Hieronder vind je de algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website www.verzekeringen.decathlon.be (hierna de ‘Site’). Deze wordt beheerd door de vennootschap OGEA, een SAS met een maatschappelijk kapitaal van 1.770.000 euro, met maatschappelijke zetel te 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Lille Métropole onder nummer 501.766.992, hierna genoemd onder de handelsnaam ‘DECATHLON Sportverzekeringen’.
Het gebruik van de Site impliceert jouw aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met de volgende bepalingen, gelieve dan geen gebruik te maken van de Site. OGEA SAS, eigenaar van het merk DECATHLON Sportverzekeringen, behoudt zich ook het recht voor om de Site en/of de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en vraagt je daarom er regelmatig kennis van te nemen. Elke wijziging zal van kracht worden, zodra ze online op de Site wordt geplaatst en zal onmiddellijk en zonder enige formaliteit van toepassing zijn op de huidige of toekomstige verbindingen met de Site.

Deze gebruiksvoorwaarden worden gesloten tussen elke internetgebruiker van de website (hierna ‘de Gebruiker’ genoemd) en de website www.assicurazioni.decathlon.it. De Site zelf wordt beheerd door de vennootschap OGEA, een SAS met een maatschappelijk kapitaal van 1.770.000 euro, met maatschappelijke zetel te 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk, ingeschreven in het RCS Lille Métropole onder nummer 501.766.992, hierna genoemd onder de handelsnaam ‘DECATHLON Sportverzekeringen’.
De vennootschap OGEA SAS maakt deel uit van de ‘DECATHLON-groep’. Deze groep omvat de firma Decathlon nv en alle andere firma’s waarvan deze rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 10% van het kapitaal of van de stemrechten bezit (hierna ‘DECATHLON-filialen’ of ‘Firma’s van de DECATHLON-groep’ genoemd).
De website « verzekeringen.decathlon.be » verwijst naar de website die hoofdzakelijk toegankelijk is via de URL https://verzekeringen.decathlon.be en die de Gebruikers in staat stelt gebruik te maken van de functies die in deze algemene voorwaarden worden beschreven. OGEA SAS beperkt het gebruik van de eigen Website tot Gebruikers die de hoedanigheid van een particulier hebben en die er met een normale frequentie gebruik van maken. Voor de doelstellingen van deze gebruiksvoorwaarden, omvat de term “Gebruik” alle door de Internetgebruiker uitgevoerde handelingen van zodra hij toegang krijgt tot de Site, inclusief de loutere raadpleging, los van het soort verbindingsmiddel (met name computer, tablet en smartphone), het type verbinding (privéverbinding, verbinding van een derde of openbare wifi) en de plaats van verbinding (Frankrijk of buitenland).
Het gebruik van de Site impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker. Deze voorwaarden kunnen het onderwerp zijn van wijzigingen. Er wordt dan ook van uitgegaan dat de toepasselijke voorwaarden degene zijn die gelden op de Site op het moment van gebruik.

1. Gebruik van de Website

De Site is voorbehouden aan meerderjarige particulieren en aan minderjarigen met ouderlijke toestemming. In elk geval raadt, verzekeringen.decathlon.be elke persoon die verantwoordelijk is voor een minderjarige aan het gebruik van de Site door deze laatste te controleren.

De toegang tot bepaalde door de Site aangeboden diensten kan afhankelijk gemaakt worden van het aanmaken van een Account, waarvoor de Gebruiker informatie moet meedelen die toelaten hem te identificeren. Met het oog op de bepalingen van de gewijzigde Wet voor vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 6 augustus 2004, heeft decathlon.be over de wettelijke verplichting deze identificatiegegevens te verzamelen en te bewaren. De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige identiteitsgegevens over te maken en verbindt zich ertoe geen identiteit van derden onrechtmatig aan te nemen. Anders behoudt de Site zich het recht voor de account niet te bevestigen, te schorsen of te verwijderen.

2. Gedrag op de website

De Gebruiker verbindt zich er met name toe:
– geen onwettige handelingen te stellen;
– op welke manier dan ook geen persoonlijke gegevens van gebruikers van de Website te extraheren of te verzamelen;
– geen inhouden van derden onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, betreffende de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens of rechten op afbeelding eraf te halen, op te nemen of uit te baten voor andere doeleinden dan het louter weergeven tijdens het surfen op deze Site;
– geen illegale, nadelige, beledigende, racistische, revisionistische inhoud of inhoud die aanzet tot haat, ingaat tegen de goede zeden of schade toebrengt aan de persoonlijke levenssfeer of de privatieve rechten van derden, met name het portretrecht van personen en goederen, het recht op intellectuele eigendom of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te slaan, te verspreiden of te publiceren;
– geen informatie op te slaan, te verspreiden of te publiceren die zijn politieke, filosofische of religieuze overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid rechtstreeks of onrechtstreeks kenbaar zou kunnen maken;
– geen inhoud te plaatsen voor rekening van een derde;
– zich de identiteit van een derde niet toe te eigenen en/of geen persoonlijke informatie van een derde te publiceren;
– geen inhouden op te slaan, te verspreiden of te publiceren die rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van de DECATHLON-groep zouden kunnen schaden.

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat indruist tegen de sportethiek of tegen de waarden en belangen van de DECATHLON-groep.

3. Intellectuele eigendom

De inhoud op de Website is onderworpen aan de eigendomsrechten en beschermd inzake intellectuele eigendom, met name auteursrechten, ontwerpen en modellen, merken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databanken. De DECATHLON-groep en zijn partners blijven eigenaar van al deze Inhouden en de rechten die ermee samenhangen.
De DECATHLON-groep kent de Gebruikers op deze inhouden een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie toe, zonder het recht om onderlicenties te verstrekken en louter voor toegang tot, surfen op en gebruik van deze Site. Deze licentie kent de Gebruikers geen enkel ander recht toe, zeker niet voor de commerciële uitbating van deze inhoud.

4. Verantwoordelijkheid

4.1 Verantwoordelijkheid van verzekeringen.decathlon.be

Het raadplegen en gebruik van de Site gebeurt op verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Site kan links naar derde websites hosten. Als de Gebruiker deze links aanklikt, erkent hij dat www.verzekeringen.decathlon.be de inhoud ervan niet kan waarborgen en aanvaardt hij bijgevolg dat hij er op eigen risico naar toe surft. Bijgevolg kan www.verzekeringen.decathlon.be niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van de Site en uit de informatie die deze bevat. De Gebruiker wordt er daarnaast van in kennis gesteld dat www.verzekeringen.decathlon.betijdelijk de toegang tot de Site kan onderbreken om technische redenen, met name voor het onderhoud ervan. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en verzaakt aan elke vordering inzake.
Het gebruik van de Site door de Gebruiker impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de technologieën eigen aan het internet, met name betreffende de responstijden om de server die de Site host te raadplegen of een vraag te stellen, de technische prestaties, het risico op onderbreking en in het algemeen elk risico dat hoort bij het doorsturen van gegevens.
Bijgevolg kunnen, verzekeringen.decathlon.be en meer algemeen de DECATHLON-groep onder geen enkele omstandigheid en zonder dat deze lijst zich hiertoe beperkt, aansprakelijk gesteld worden voor :
– informatie geraadpleegd op de Website die niet online zou zijn gezet door www.assurances.decathlon.fr;
– slechte werking van het internet waardoor de Site niet naar behoren werkt;
– verlies van gegevens;
– slechte werking van enige software;
– de gevolgen van computervirussen, bugs, anomalieën of defecten;
– – elke schade veroorzaakt aan de computer van de Gebruiker.

4.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Door het gebruik van de Site aanvaardt de Gebruiker dat hij de DECATHLON-groep ontslaat van enige aansprakelijkheid en deze vrijwaart voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit:
– elke vordering van een derde betreffende enige in zijn naam geplaatste Inhoud, met name wegens het schenden van rechten op de Inhoud die de Gebruiker op de Website plaatst of wegens persmisdrijven die verband houden met op de Website verstuurde of gepubliceerde elementen;
– elke activiteit betreffende deelname op de Website die indruist tegen deze algemene voorwaarden, inclusief met bedrieglijke doeleinden;
– de schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website;

5. Integraliteit

Indien een of meer bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard door toepassing van een wet of reglement of door een definitieve juridische of bestuurlijke beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen geldig.

Het feit dat een van de partijen afziet van de toepassing van eender welke bepaling uit het contract, op permanente of tijdelijke basis, zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een definitieve nietigheid van de bepaling in kwestie.

6. Toepasbaar recht

Huidige algemene voorwaarden vallen onder Frans recht.