ONZE AANBIEDING GARANTIEVERLENGING FITNESS

 

Gelieve de aankoopprijs van je te verzekeren uitrusting in te voeren

WAT IS DE GARANTIEVERLENGING FITNESS ?

VERLENG UW GARANTIE MET 1 JAAR

Met de garantieverlenging geniet u van alle expertise van de DOMYOS dienst na verkoop.
In geval van pech wordt uw apparaat gratis hersteld(inkl. onderdelen en werkuren).

WAT DOEN IN GEVAL VAN EEN PECH?

 

Vul het bijstand formulier in :

Op onze website www.decathlon.be > dienst na verkoop

EEN PECH VERKLAREN

Download het informatieblad van de verzekering voor 1 jaar fitnessverlenging

Wie is er verzekerd?

DE DEKKING VAN HET CONTRACT

  • Herstelling of vervanging van het materiaal in geval van schade toegebracht aan het gedekte toestel ten gevolge van een gebrek of storing van mechanische, elektrische en/of elektronische aard die de goede werking ervan schaadt.
  • In geval van algehele vervanging van het gedekte materiaal, en bij gebrek aan het afsluiten door de aangeslotene van een nieuwe overeenkomst van uitbreiding van dekking voor 1 jaar, zal het vervangingstoestel gedekt zijn onder dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijke toestel voor de resterende looptijd, tot de einddatum van de initieel onderschreven overeenkomst.
Welke verplichtingen heb ik?

Op straffe van nietigheid, verval van dekking of opzegging van het verzekeringscontract, dient de aangeslotene:

Bij aansluiting bij het contract:

  • De bijdrage te betalen aan DECATHLON ASSURANCES SPORTS waarvan het bedrag is aangegeven op het Informatieblad
  • Diens aansluiting te registreren op de site www.verzekeringen.decathlon.be, of diens adresgegevens per post op te sturen samen met een kopie van het kasticket dat melding maakt van de verzekering.

Tijdens de duur van het contract:

  • Elke naams- of adreswijziging, en elke wijziging van de aansluiting ten gevolge van een omruiling van het gedekte materiaal die heeft plaatsgevonden in het kader van de wettelijke garanties in hoofde van Decathlon, te melden aan DECATHLON ASSURANCES SPORTS binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de desbetreffende gebeurtenis, op straffe van verval van het recht op dekking in geval van wijziging van het risico.

Bij een schadegeval:

  • Elk schadegeval aan te geven binnen de voorwaarden en termijnen vastgelegd in het contract, met vermelding van de exacte omstandigheden waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan.
  • Zich te onthouden van het zelf uitvoeren, of het laten uitvoeren door een dienstverlener van zijn keuze, van herstellingen aan het gedekte materiaal, op straffe van verval van het recht op dekking.

Elke onjuiste verklaring over de omstandigheden of gevolgen van een schadegeval leidt tot het verlies van elk recht op dekking.

Wat is er niet verzekerd?

❌ Het toestel dat niet nieuw is aangekocht;
❌Het toestel dat niet bij Decathlon is aangekocht;
❌ Elk toestel van enig ander merk dan Domyos
❌ De onderdelen van het gedekte toestel die reeds 5 jaar gedekt zijn door Domyos;
❌ De diefstal van en onopzettelijke schade aan het gedekte toestel.

Wanneer en hoe de betalingen uitvoeren?

De bijdrage wordt bepaald in functie van de aankoopprijs van het gedekte materiaal, inclusief alle taksen, uitgezonderd commerciële kortingen toegekend in de winkel of op de website van Decathlon. Het bedrag is aangegeven op het kasticket of, in geval van aansluiting via internet, op de bevestigingsmail ontvangen bij activering.

De betaling van de bijdrage wordt voldaan aan de kassa of op de website bij aankoop van het gedekte materiaal.

Zijn er zaken uitgesloten van de dekking?

❌ Schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in de handleiding van het gedekte toestel;
❌ Elke tussenkomst of herstelling uitgevoerd door de aangeslotene zelf, los van handelingen op vraag van een technicus, of niet door Domyos erkend personeel;
❌ Schade als gevolg van enige externe gebeurtenis zoals val, schok, anomalie, elektrische schade, waterschade, bliksem, oxidatie, diefstal of brand;
❌Slecht onderhoud van het gedekte materiaal;
❌Accessoires en onderdelen die oorspronkelijk met het toestel werden meegeleverd of waarvan vernieuwing noodzakelijk is;
❌ Toestellen voor professioneel gebruik;
❌ Elke schade die voortvloeit uit een moedwillige of bedrieglijke fout van de aangeslotene.

Wanneer begint de dekking te lopen en wanneer loopt ze af?

De uitbreiding van dekking gaat in op de datum van het verstrijken van de wettelijke en commerciële dekking van Domyos van 2 jaar, te weten op de eerstvolgende dag na verstrijking van de periode van 2 jaar, onder voorbehoud van betaling van de bijdrage door de aangeslotene.

De duur van de dekking bedraagt 1 jaar

De dekking vervalt:

  • bij verstrijking van de geldigheidsduur van de uitbreiding van garantie.
  • van rechtswege in geval van verdwijning of de volledige vernietiging van het gedekte toestel waarbij de dekking niet van toepassing is, alsook in geval van opzegging uiterlijk bij het verstrijken van het eerste jaar.
Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt voor alle gedekte gebeurtenissen die zich in België voordoen.

Hoe kan ik het contract opzeggen?

De aangeslotene kan de overeenkomst tijdens de dekkingsperiode niet opzeggen. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na afloop van de dekkingsperiode van één (1) jaar

De aangeslotene heeft evenwel de mogelijkheid om zijn aansluiting binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van zijn aansluiting per post te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder enige sanctie.